Co zaznělo na satelitním sympoziu „Myslíme na podpůrnou léčbu vždy a včas?“ v rámci XXVI. Jihočeské onkologické dny

Symposiu předsedal:
prim. MUDr. Eugen Kubala, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Daří se nám vždy dodržet dávkovou intenzitu chemoterapie?
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Metaanalýza z roku 2017 potvrdila, že pokud budeme v adjuvanci používat chemoterapii a pacientka je na ni vhodná, aspoň, co se týká karcinomu prsu, a pokud není nějaká kontraindikace nebo nějaká obava, tak by se měl použít intenzifikovaný režim. Největší riziko u těchto režimů je vznik neutropenie, především febrilní neutropenie, díky které musíme snížit dávku a tím se sníží i výsledky adjuvantní terapie. Indikovány zde jsou růstové faktory, které počet neutropenií snižují. Indikovány jsou už v primární profylaxi a nemusíme přihlížet ke stavu pacienta.

Cílem studie LEOS bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu u pacientů s různými typy nádorů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií. Byl zařazen relativně velký počet pacientů – 1339. Lipegfilgrastim je účinný (97 % v primární profylaxi) a velmi dobře snášený, kdy nejvíce si pacienti stěžují na bolesti v kostech – přibližně v 6 %.

Ideální je podat plný počet plánovaných cyklů chemoterapie, ale alespoň 85 a více % z nich. Podáváme-li chemotreapii s kurativním záměrem musíme se vždy snažit dodržet intervaly a dávku. Při podání myeloidních růstových faktorů se toto daří dodržet v 95 %.

Management průlomové nádorové bolesti
MUDr. Lukáš Pochop, MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno

Management nádorové bolesti je naším denním chlebem.
Bolest je symptom, který pacienta stále obtěžuje a může ho decimovat.
Smyslem léčby bolesti je, aby pacient nebyl bolestí limitován, vyřazen z běžného života.
Neléčená bolest má zásadní vliv na kvalitu života, ale i na ochotu pacienta ke spolupráci a zvládání onkologické léčby. Nejvýznamnějším kritériem je intenzita bolesti.

Je důležité správně zhodnotit pacientem udávanou bolest a položit pacientovi ty správné otázky. Zda ho to bolí stále stejně nebo zda intenzita bolesti kolísá v průběhu dne či noci, jak dlouho trvají epizody zhoršení bolesti, jejich četnost atd. A podle toho volíme léčebnou strategii. Tou podle odpovědí může být navýšení dávky pravidelné medikace, přidání koanalgetik, zvýšení večerní analgetické dávky, která pokryje noční bolest, nebo nastavení účinné záchranné medikace.

Ideální záchranná medikace má být rychlá v účinku, má mít bezpečné podání, dobrou kontrolu dávky a dostupnost.  Výhodnou lékovou formou jsou bukální tablety v jednoduchosti podání. U záchranné medikace je nutná individuální titrace dávky a hlavně edukace pacienta, co, kdy a jak užívat

Místo antracyklinů v léčbě metastatického karcinomu prsu
prof. MUDr. Petra Tesařová, Csc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Místo antracyklinů v dnešní době je v adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Jejich užití u premenopauzálních pacientek z hlediska zlepšení přežití bez rekurence je 12% a u postmenopauzálních pacientek je to 10% zlepšení přežití.

Antracykliny způsobují řadu nežádoucích účinků, se kterými si umíme poradit buď léčbou nebo jejich prevencí. Co je u antracyklinů opravdu závažné je srdeční selhání. Toto poškození je nevratné. Pacient umírá na stav podobný kardiomyopatii, kdy dochází k poruše mechanické účinnosti srdce a kromě transplantace srdce neexistuje žádná možnost jak pacienta zachránit. Důležité je se tomu snažit vyvarovat dodržováním kumulativní dávky a kontrolou pacientů pomocí echo vyšetření.

K dispozici je antracyklin, který si zachovává účinnost a přitom není tak nebezpečný z hlediska poškození srdce. Je jím lipozomální doxorubicin (Myocet), který má výrazně sníženou kardiotoxicitu. Můžeme tak pacienty léčit déle. Indikačně se musíme držet v první linii terapie, a to u pacientek s HER2 pozitivitou, zachycené de novo nebo ER+ viscerálními metastázami nebo krizí případně TNBC bez viscerální krize.

Antracykliny mají své pevné místo v léčbě karcinomu prsu. Jak v paliativní léčbě tak v adjuvanci. Pravidelně je třeba monitorovat srdce. Počet cyklů a typ preparátu volíme podle kumulativní dávky antracyklinů. Je důležité využívat lipozomální doxorubicin z důvodu menší kardiotoxicity a větší celkové odpovědi, což prokázala metaanalýza z roku 2015.

Antracykliny mají své pevné místo v léčbě karcinomu prsu. Jak v paliativní léčbě tak v adjuvanci. Pravidelně je třeba monitorovat srdce. Počet cyklů a typ preparátu volíme podle kumulativní dávky antracyklinů. Je důležité využívat lipozomální doxorubicin z důvodu menší kardiotoxicity a větší celkovou odpověď, což prokázala metaanalýza z roku 2015.