Rozhovory o podpornej liečbe v onkológii a o karcinóme prsníka

Antracyklínová kardiotoxicita – od patofyziológie k modernej prevencii
prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava

Je dokázaný progresívny charakter antracyklínovej kardiotoxicity. Riziko kardiotoxicity antracyklínov môže časom narastať.

Malo by nás to zaujímať nielen počas liečby a krátko po nej, ale aj pred liečbou. Na včasné preventívne stratégie je dobré myslieť aj pred liečbou, robiť rizikovú stratifi káciu. Zlyhávanie srdca indukované antracyklínmi sa môže manifestovať po rokoch až dekádach. V odporúčaniach NCCN Survivorship Guidelines 2019, ktoré sa venujú aj antracyklínovej toxicite, sa zdôrazňuje, že naozaj treba robiť rizikovú stratifi káciu pacientov. Za vysokú kumulatívnu rizikovú dávku sa považuje už 250 mg/m2 doxorubicínu. Ak je táto dávka ešte kombinovaná s rádioterapiou, táto hranica sa ešte posúva.

Lipozomálne antracyklíny sú podľa výsledkov štúdií asociované s nižším výskytom zlyhávania srdca a subklinického poklesu EFĽK so zachovaním protinádorovej efektivity.

Kardiotoxicita indukovaná chemoterapiou – Pohľad klinického kardiológa
MUDr. Marek Orban, NÚSCH Bratislava

Najčastejšie a najzávažnejšie kardiovaskulárne komplikácie protinádorovej liečby sú dysfunkcia myokardu, ktorá rezultuje do srdcového zlyhania, ischemická choroba srdca a akútny koronárny syndróm ako najextrémnejší akútny stav. Určitá kumulatívna dávka cytostatika koreluje s incidenciou srdcového ľavokomorového zlyhania. Treba sa na pacienta pozerať individuálne. Medzi diagnostické metódy detekcie kardiotoxicity v našich podmienkach patria EKG a biomarkery.

Ako optimalizovať úvodnú liečbu u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka a aké máme možnosti
MUDr. Radovan Barilla, PhD., ONK Michalovce

Pacientok s metastatickým karcinómom prsníka je veľa. Hlavným cieľom liečby je predĺženie prežívania.

Všeobecne sa metastatický prsník považuje za nevyliečiteľné ochorenie. Možnosti liečby a prežívanie závisia od podtypu nádoru. Najhoršiu prognózu majú pacientky s TNBC. Tieto pacientky takmer nikdy nemajú metastázy v kostiach, majú ich v pečeni, pľúcach a mozgu. Ak sa vyčerpajú hormonálne možnosti liečby, ďalšou možnosťou sú cytostatiká, antracyklíny, antimetabolitá, platinové deriváty a iné inhibítory mikrotubulov. Sekvenčne podávaná mono-chemoterapia sa považuje za liečbu voľby pri metastatickom TNBC. Antracyklíny považujem za optimálnu skupinu prvolíniovej liečby pri iniciálnej liečbe pacientok s metastatickým karcinómom. Medzi hlavné faktory zvyšujúce kardiálnu toxicitu antracyklínov patria vek nad 65 rokov, preexistujúce kardiálne ochorenie, poruchy srdcového rytmu, chlopní, artériová hypertenzia, diabetes, predchádzajúca kardiotoxická liečba atď. Kardiomyopatia môže vyústiť do kongestívneho srdcového zlyhania.

Modifikácia dávkovania antracyklínov, a to na týždenné podávanie, znižuje kardiotoxicitu. Lipozomálny doxorubicín je menej toxický, nádorové bunky sú vďaka fosfolipidovej dvojvrstve vystavené cytostatiku dlhšie. Nepegylovaný lipozomálny doxorubicín má zvýšenú penetráciu a retenciu v narušenej vaskulatúre nádoru.

Antracyklíny v liečbe MBC
MUDr. Dagmar Brančíková, PhD., FN Brno a LF MU

Antracyklíny sú zatiaľ v niektorých indikáciách neprekonané.

Antracyklíny sú zatiaľ v niektorých indikáciách neprekonané. Najhoršia prognostická skupina pacientok s BC je skupina triple negatívnych. Retrospektívna analýza z roku 2011 preukázala, že podanie jednotlivých radov a sekvenčných línii chemoterapií u metastatických pacientok pridalo pre každú skupinu významne na období prežitia. Pri TNBC sa odporúča čo najrýchlejšie otestovať gény BRCA. Toxicita antracyklínov nás zaujíma najmä u metastatickej pacientky, tam je čas prežitia ďaleko kratší. V rámci segmentácie cieľovej skupiny pacientok v prvej línii MBC sú to pacientky s dobrou odpoveďou na adjuvantnú chemoterapiu antracyklínmi, spĺňajúce podmienky úhrady, a pacientky kontraindikované na taxány.

Pri pacientkach HER2+, kde nie je možné podať herceptín ani taxán, je nepegylovaný lipozomálny doxorubicín najlepšou možnosťou 1. voľby. Kombinácia s cyklofosfamidom sa dobre znáša.