Aktuality v onkologické léčbě v průběhu druhé vlny CoVID-19 v ČR

Moderátoři:
prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. | Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Účastníci diskuze:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. | Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D. | Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. | Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. | Onkologická klinika VFN v Praze
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA | Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha
doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. | Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

Aktuality v onkologickej liečbe v priebehu druhej vlny COVID-19 v SR

Moderátori:
MUDr. Jana Obertová, PhD. | II. Onkologická klinika LFUK, NOÚ Bratislava
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA | Klinika onkohematológie LFUK, NOÚ Bratislav

Účastníci diskusie:
prim. MUDr. Andrea Cipková, MPH | Oddelenie klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav Košice
MUDr. Jaroslava Lešková | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
prim. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M. | II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Blanka Puškárová | Ambulancia klinickej onkológie Levice
MUDr. Marián Streško PhD. | prednosta Onkologickej kliniky, FN Trnava

Československé dialogy o léčbě antracykliny

Moderátor:
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | VFN Praha

Přednášející:
prim. MUDr. Eugen Kubala | Thomayerova nemocnice Praha
Možnosti použití antracyklinů u metastatického karcinomu prsu
MUDr. Miroslava Malejčíková | NOÚ Bratislava
Praktické skúsenosti s liečbou antracyklínmi

Růstové faktory a ochrana pacientů s aktivní terapií
onkologického onemocnění v současné situaci
Rastové faktory a ochrana pacientov s aktívnou
terapiou onkologického ochorenia v súčasnej situácii

Moderátor: | Moderátor:
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Diskutující odborníci: | Diskutujúci odborníci:
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. | Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ Bratislava

Dostupnost semináře: | Dostupnosť seminára:
23.6.2020 (16:00 hod.) – 31.10.2020 (23:59 hod.)