Co zaznělo na symposiu Brněnských onkologických dnech

Interaktivní symposium společnosti Teva moderoval
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Jak zefektivnit stávající možnosti onkologické léčby?
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Podání plné intenzity dávky chemoterapie u pacientů s potenciálně léčitelnými malignitami a podání dávky ve správný čas by mělo být považováno za indikátor kvality péče v klinické onkologii. Několik retrospektivních a prospektivních randomizavaných klinických studií ukázalo, že snížení intenzity chemoterapie oproti dávkám stanoveným ve studiích týkajících se účinnosti může ohrozit dlouhodobou kontrolu onemocnění a přežití pacienta.1

…Lipegfilgrastim je účinný (97% v případě podání primární profylaxe) a velmi dobře snášený v prostředí reálné praxe, podávaný buď v primární nebo sekundární profylaxi u pacientů s různými typy nádorů dostávajících cytotoxickou chemoterapii…

…Lipegfilgrastim patří mezi molekuly zavedené v běžné klinické praxi, dokládá velmi dobrý bezpečnostní profil, výrazný dopad na redukci febrilní neutropenie, redukci komplikací, které jsou spojeny s neutropenií a na udržení dávkové intenzity…

Jak je důležité udržení timingu a denzity chemoterapie?Může mít dopad redukce dávky chemoterapie na celkový efekt léčby?
farmakologJá si myslím, že to je naprosto zásadní, naprosto důležité. Vidím tam určitou paralelu s antibiotickou léčbou. Je třeba zastihnout onemocnění maximální možnou dávkou tak, aby to bylo pro pacienta únosné.To právě si myslím, že samozřejmě může. Každý nádor, já osobně vnímám, a myslím, že v tom nejsem sám, jako nehomogenní směs buněk, které jsou v různé fázi buněčného cyklu a jestliže nabídnu terapeuticky léčbu, kterážto může být nějakým způsobem ponížená, tak některé odolnější buňky se mohou vyselektovat a později mohou být i odolnější vůči jakékoli další medikaci.
farmakologUdržení jak timingu, tak denzity chemoterapie má zásadní význam pro účinnost zvoleného chemoterapeutického režimu, protože právě kombinace několika cytostatik se volí proto, aby postihla, co nejširší množství nádorových buněk, pro které je charakteristická jednak heterogenita a jednak i různá fáze buněčného cyklu, ve které se aktuálně buňky při podání chemoterapie nachází. Pokud se dávky snižují nebo doba do následujícího cyklu se prodlužuje, pak může dojít snáze k rozvoji rezistence a snižuje se celkově účinnost té léčby.Redukované dávky chemoterapeutik působí ve stejném smyslu jako v podstatě příliš redukované dávky antibiotik a jedná se o to, že nádorová buňka disponuje několika mechanismy ochrany před xenobiotiky, tedy cizorodými látkami, cože chemoterapeutika bezesporu jsou, tak snáze dokáže eliminovat tyto toxiny a nastavit si rezistenci a přežít i při velmi účinné léčbě.
farmakologMy víme, že udržení denzity chemoterapie je důležité pro její efekt, zvlášť v kurativních indikacích včetně adjuvantní léčby. Jedině tak můžeme maximalizovat účinek té relativně toxické léčby, že ji budeme dávat v předepsaných dávkách a v předepsaných intervalech.Je to těžko říct, protože žádná léčba v onkologii nemá 100% účinek. Vy nevíte jestli ta léčba u toho konkrétního pacienta, ta dávka, která byla redukována vedla k rozdílnému výsledku léčby. Ale jistě se setkáváme s tím, že kurativní léčba nebo adjuvantní léčba v onkologii selže a pak se člověk ptá, co se mohlo udělat jinak. A nejdůležitější je asi předcházet té dávkové redukci, tzn. poskytnout přiměřenou podpůrnou léčbu.

Jak zefektivnit léčbu bolesti?
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Důležité otázky


 • Bolí Vás to stále stejně silně?
 • Jsou během dne/noci situace, kdy se intenzita Vaší bolesti zvýší?
 • Jak dlouho tyto epizody zhoršení bolesti trvají? Kolik jich je?
 • Podle odpovědí zvolíme základní léčebnou strategii

…Po bolesti se musíme pídit inteligentními otázkami, které v ambulantním nebo lůžkovém settingu klademe, protože bolest, kterou nezjistíme, obvykle neléčíme…

– výhody


Výhody podávání:

 • Rychlé uvolnění účinné látky a rychlá absorpce
 • Jednoduché podávání a edukace pacienta
 • Nízké riziko spolknutí
 • Unikátní Ora Vescent technologie (pacient cítí jak se tableta rozpouští)
 • Zlepšení kvality života pacientai

…Na MOU máme největší zkušenosti s preparátem Effentora, což je bukální tableta transmukózního fentanylu, která je k dispozici v řadě dávkových gramáží. Umožnuje individuálně vytitrovat dávku pacientovi tak, aby to odpovídalo jeho potřebám. Máme ji vyzkoušenou a osahanou jako skutečně bezpečný a účinný lék, který je i formou jak se aplikuje pro pacienta jednoduchý, srozumitelný…

Závěry


 • Pro správné nastavení analgetické léčby je třeba zhodnotit časový průběh intenzity bolesti
 • Je třeba dosáhnout s pacientem shody, co znamená „ dobře zmírněná bolest“
 • Kromě pravidelné medikace je často třeba pacienta vybavit záchrannou medikací ke zvládání epizodické bolesti
 • Self management chronické bolesti (edukace-motivace-dostupnost) vede k lepší kontrole bolesti a větší spokojenosti pacientů

…My musíme zhodnotit časový průběh intenzity bolesti. Pacienty s epizodickou, průlomovou bolestí je třeba vybavit záchrannou medikací a vytitrovat individuálně, aby to byla dávka, která bude řešit jejich problém. Edukovat pacienty k efektivnímu selfmanagementu je to, na čem bychom si měli dát záležet…

Je bolest u onkologických pacientů vždy dostatečně kompenzována?

Zkusil bych náhled z pohledu psychologie, skutečně se stává, že za mnou přijdou lidé, kteří mi říkají: Já si ty silnější léky chci nechat na později, nechci používat ty nejsilnější teď. A nebo trpí určitým mýtem, načteným z internetu, že vlastně na látkách proti bolesti mohou být závislý. Je to o komunikaci s pacientem.

Stává se, že pacienti z důvodu nedostatečně kompenzované bolesti další onkologickou léčbu odmítnou?

Velká část pacientů, je schopna se zapřít, a zvládnout první fáze léčby, ale poté, když se nedej bože nemoc vrátí, tak vlastně je to téma k diskuzi. Kdy vlastně říkají: „já už znova nechci prožívat tu bolest“, která byla součástí té první léčby. To znamená dobře léčená bolest, může znamenat lepší spolupráci pacienta v průběhu celé léčby, i v budoucnu.

Může léčba bolesti ovlivnit výsledek onkologické léčby?

Myslím si, že ano. Bolest je stres a stres je téma, vlastně i mé výzkumné činnosti. Tzn. dlouhodobý stres ovlivňuje mnoho parametrů našeho těla. Nejen tu kvalitu, ale vlastně i fungování našeho těla a ozdravné procesy. A samozřejmě klient může z důvodu intenzivní bolesti přerušit léčbu a nedokončit a nebo nedodržovat léčebný postup, tak jak byl předepsán lékařem.

Jak maximálně využít možnosti chemoterapie u karcinomu prsu?
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Doporučení


 • Antracykliny mají své pevné místo v paliativní léčbě karcinomu prsu
 • Využíváme je i v případě, že byly podány v adjuvanci
 • Počet cyklů a typ preparátu volíme dle EF a dosavadní kumulativní dávky antracyklinů
 • Využíváme možnosti lipozomálního doxorubicinu
 • Funkci srdce monitorujeme pomocí ECHO
 • V budoucnu dle výsledků studií bude jistě možná kombinace antracyklinů s cílenou léčbou

…Je třeba mít na paměti, že kardiotoxicita, je hlavní nebezpečí antracyklinů a proto volíme preparáty, která mají kardiotoxicitu výrazně sníženou – proto volíme liposomální doxorubicin…

Jak vnímáte terapii antracykliny u BC?

Dávám antracykliny v léčbě nádoru prsu velmi ráda, protože, byť jsou to staré léky, tak jsou velmi účinné, jedny z nejúčinnějších. Takže je používám jako léky první volby, pokud potřebuju rychle docílit efektu. A samozřejmě mají svoji roli v adjuvanci, zatím nezastupitelnou.

Antracykliny považujeme za základní léčbu u karcinomu prsu. Bez antracyklinů by v podstatě nebyla ani adjuvantní ani paliativní léčba. Je to základní kámen veškeré léčby u karcinomu prsu.

Můžete říct základní charakteristiky pacientky pro indikaci přípravku Myocet?

Rozhodně je to pacientka se symptomatickými metastázami, pokud je hormonálně dependentní a nebo pokud je to pacientka, která má tumor s vysoce agresivními znaky, i když třeba to metastatické onemocnění ještě není symptomatické, ale je to hormonálně independentní tumor.

Já si myslím, že jsou to právě ty pacientky, které po nějakém intervalu selžou po adjuvantní léčbě, kde byli použity antracykliny, následně paclitaxel nebo docetaxel, které měli poměrně krátký interval mezi adjuvancí a progresí onemocnění, kde často dlouhodobě přetrvává toxicita po taxanech. A právě tyto pacientky jsou vhodné pro tuto léčbu.

Lze říci, že je Myocet linií navíc v léčbě pacientek s BC?

Rozhodně se dá říct, že Myocet je linií navíc, protože v žádné případě, podle mé klinické zkušenosti se nedají podávat antracykliny, byť v monoterapii, v paliativní léčbě pacientům příliš dlouho, což pro Myocet neplatí. Tam můžeme to dávkování mít až rok, pokud se nám podaří dobře nastavit podpůrnou léčbu, bez nějakých nežádoucích účinků, které by si vynutili přerušení léčby. Pokud mají dobrý efekt, tak tomu nic nebrání.

Samozřejmě, je to léčba navíc, protože vlastně získáme jednu linii navíc. Vezměte si, že jsme zvyklí použít potom při progresi, buď po selhání adjuvantní léčby nebo po selhání paliativní léčby, tak zase pokračujeme další linií chemoterapie, ať už jsou to kapecitabin, navelbin (kombinace XENA), ale my tady použije znovu antracykliny a vlastně využijeme veškeré rezervy, které pro tuto léčbu máme právě použitím Myocetu, který vlastně má nižší toxicitu, takže ta dávka, hraniční dávka, kterou můžeme použít pro tu pacientku, je mnohem vyšší, takže v jedné linii vlastně spotřebujeme tu rezervu, kterou máme ještě po té adjuvanci, takže pacientka z ní profituje a máme jednu linii navíc.

Spuštění webu tevasopo.cz?

…Jsou vytvořeny a spuštěny webové stránky tevasopo.cz jako bezplatná sociálně-právní poradna pro onkologické pacienty, jejich rodinné příslušníky a další zájemce o tuto problematiku. Pokud máte zájem o informační letáky, kontaktujte Vašeho zástupce společnosti Teva….